Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (hädanefter kallad ”denna policy”) beskriver det sätt på vilket GameLounge Ltd. hanterar informationen och personuppgifterna som du har lämnat till oss och som gör det möjligt för oss att effektivt kunna hantera den relation du har med oss.

Denna policy gäller för våra webbplatser, program, produkter och/eller tjänster som länkar till denna policy eller som inte har en separat integritetspolicy (nedan kallade våra tjänster). Denna integritetspolicy är avsedd att ge dig en bättre förståelse för de uppgifter vi samlar in, anledningen till att vi samlar in sådana uppgifter, det sätt på vilket vi behandlar dessa uppgifter, de enheter som vi delar nämnda personuppgifter med, dina rättigheter i förhållande till insamling, bearbetning och delning av sådana uppgifter samt alla andra relevanta frågor som rör integritet och säkerhet.

Alla personuppgifter som du lämnar eller som vi redan har kommer att behandlas i linje med och på det sätt som anges i denna integritetspolicy. All information kommer att tillhandahållas via någon del av GameLounge Ltd.-webbplatsen (”webbplatsen”) eller något annat sätt som GameLounge Ltd. kan göra tillgänglig från tid till annan.

Genom att läsa denna policy förstår och bekräftar du att dina personuppgifter kan behandlas på det sätt som anges i denna policy. Om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy ska du inte använda webbplatsen eller på annat sätt förse oss med dina personuppgifter.

Eventuella hänvisningar i denna policy till ”Gamelounge”, ”oss”, ”vi” eller ”vår” avser den personuppgiftsansvarige, dvs GameLounge Ltd., ett Maltesiskt företag med registreringsnummer och som har sitt säte på Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta, och registrerat under lagarna av Malta med registreringsnummer C53144 och som är ägare till webbplatsen http://cryptomeister.com/se/

All behandling av personuppgifter som utförs av GameLounge enligt denna integritetspolicy skall utföras i enlighet med:

–      Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)” (nedan kallad ”förordningen” eller ”den allmänna dataskyddsförordningen”).

Dataskyddsavtalet (DPA) och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kallas hädanefter gemensamt ”dataskyddslagarna”.

GameLounge fastställer medlen och syftena med behandlingen av personuppgifter och agerar därför som ”personuppgiftsansvarig” i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.  

DEFINITIONER

Cookies

”Cookies” avser en liten uppsättning data som lagras på användarens enhet

Den personuppgiftsansvarige

GameLounge Ltd.

E-post till dataskyddsombud: [email protected]

Databehandlaren

”Databehandlaren” avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, agent eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

Den registrerade

”Den registrerade” är den fysiska person som personuppgifterna avser.

Personuppgifter

”Personuppgifter” avser all information som identifierar dig som person eller relaterar till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Användningsdata

”Användningsdata” avser information som samlas in automatiskt via webbplatsen (eller tjänster från tredje part som används av GameLounge ), vilket kan innefatta: IP-adresser, olika typer av detaljer per besök och detaljer om sökvägen som följs med särskild hänvisning till ordningen på de besökta sidorna samt andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller användarens IT-miljö.

Användare

”Användaren” är personen som använder http://cryptomeister.com/se/ och som om inget annat anges även är den registrerade

SÄKERHET

GameLounge lagrar dina personuppgifter digitalt på krypterade hårddiskar.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som innehas av oss skyddas med hjälp av säkerhetsprocesser och system av högsta branschstandard. Vårt åtagande att skydda personuppgifter är inte endast genom kvalitet och höga standarder utan även genom den bästa och mest effektiva tillämpningen av lagstiftningen. Vi är skyldiga att endast behandla personuppgifter om sådan behandling är baserad på ett genuint och legitimt skäl att göra detta på grundval av en av de rättsliga grunder som fastställs i den allmänna dataskyddsförordningen.

PERSONUPPGIFTER DU LÄMNAR TILL OSS

Du kan lämna personuppgifter till oss genom att:

  • Fylla i Kontakta oss-formulären

Nedan redovisar vi i detalj de uppgifter som vi ber dig om, obligatoriskt eller valfritt, för varje process som du kan omfattas av.

ProcessnamnObligatoriska personuppgifterValfria personuppgifter
Kontaktformulär, tjänsterNamn, e-postadress, användningsdata och cookiesdataInga

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN FRÅN DIN ENHET

Vi använder användningsdata och cookies för att hantera vår webbplats och för att se till att innehållet från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din enhet.  För mer information om cookies hänvisar vi till vår cookie-policy.

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

ProcessnamnLaglig grund för behandling
Kontaktformulär, tjänsterBerättigat intresse och samtycke

BEHANDLING PÅ GRUNDVAL AV VÅRA BERÄTTIGADE INTRESSEN

Ett berättigat intresse föreligger när vi har ett affärsmässigt eller kommersiellt skäl att behandla personuppgifter. När ett sådant fall föreligger åtar vi oss att skydda alla dina personuppgifter och det sätt på vilket sådana uppgifter behandlas samt att säkerställa att sådan behandling inte är orättfärdig gentemot dig eller dina intressen.

BEHANDLING PÅ GRUNDVAL AV DITT SAMTYCKE

Samtycke är inte den enda grund som vi kan tillåtas eller vara skyldiga att förlita oss på för att behandla dina personuppgifter. Vi behandlar endast personuppgifter på grundval av ditt samtycke i de fall vi inte kan eller på annat sätt väljer att inte förlita oss på någon bakomliggande rättslig grund (såsom efterlevnad av en rättslig skyldighet eller berättigat intresse). När vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och på samma sätt som det tidigare lämnats av dig. I händelse av att du utövar din rätt att återkalla samtycke fastställer vi därefter om vi kan (eller är skyldiga) att behandla dina personuppgifter på grundval av någon annan rättslig grund än samtycke. Om så är fallet meddelar vi dig om detta. Ett sådant återkallande av ditt samtycke ogiltigförklarar inte eventuell bearbetning som utförts innan återkallade ditt samtycke.

För att undanröja allt tvivel vill vi påpeka att i de begränsade fall där vi inte kan eller väljer att inte förlita oss på någon annan rättslig grund (till exempel våra legitima intressen), behandlar vi dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. 

I de fall vi behandlar på grundval av ditt samtycke (vilket vi aldrig kommer att anta utan som vi ska ha erhållit på ett tydligt och uppenbart sätt från dig), HAR DU RÄTT ATT ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE NÄR SOM HELST, på samma sätt som du har tillhandahållit det till oss. 

Om du när som helst utövar din rätt att återkalla ditt samtycke (genom att skriva till oss på den fysiska adressen eller e-postadressen nedan), fastställer vi om det i det skedet finns en alternativ rättslig grund för att behandla dina personuppgifter (till exempel på basis av en juridisk skyldighet som vi är föremål för) där vi skulle vara juridiskt auktoriserade (eller till och med skyldiga) att behandla dina personuppgifter utan att behöva ditt samtycke och i så fall meddela dig om detta. 

När vi ber om sådana personuppgifter kan du alltid avböja, men om du skulle vägra att förse oss med nödvändiga uppgifter som vi behöver för att tillhandahålla begärda tjänster kan vi inte nödvändigtvis tillhandahålla dig sådana tjänster (särskilt om samtycke är den enda rättsliga grunden som är tillgänglig för oss). 

Bara för att förtydliga är samtycke inte den enda grunden som tillåter oss att behandla dina personuppgifter. I föregående avsnitt framhöll vi de olika grunder som vi förlitar oss på när vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål. 

ANDRA SYFTEN

Vi kan behöva använda och behålla personuppgifter i förlustförebyggande syfte och för att skydda våra eller andra personers rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, i enlighet med våra legitima intressen.

LAGRING AV DATA

Vi är skyldiga att kvarhålla dina dokument enligt vår policy för datalagring.  Efter denna period kommer dina personuppgifter att oåterkalleligen förstöras.  Alla personuppgifter som innehas av oss för tjänstmeddelanden kommer att sparas av oss tills du meddelar oss att du inte längre vill ta emot dessa uppgifter. Om du vill ha ytterligare information om lagringstiderna är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Vi behåller data under begränsade perioder när de behöver kvarhållas för legitima affärsändamål eller juridiska ändamål. Vi försöker säkerställa att våra tjänster skyddar information från oavsiktlig eller skadlig radering. På grund av detta kan det uppstå förseningar mellan när du raderar något och när kopior raderas från våra aktiva system och backupsystem.

DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi delar dina personuppgifter med leverantörer från tredje part för att ge dig den bästa servicen.

Leverantör fråntredje partPlats Data
Google Ireland Limited. IntegritetspolicyGoogle Analytics: spåra och undersöka hur http://cryptomeister.com/se/ används Tag Manager: tagghanteringstjänster; Google Drive: spara och hantera säkerhetskopiorIrlandCookies, användning av data
Amazon Web Services, Inc.IntegritetspolicyVärd- och serverdelstjänst som tillhandahållsTysklandAlla data som samlats in
Cloudflare Inc.IntegritetspolicyTjänst för trafikoptimering och distributionUSAAnvändningsdata
GlesysVärd- och serverdelstjänst som tillhandahållsSverigeAlla data som samlats in

Vidare kan företaget dela dina personuppgifter med:

  • Andra tredje parter i den utsträckning som krävs för att: (i) följa en regeringsbegäran, ett domstolsbeslut eller tillämplig lagstiftning, (ii) förhindra olaglig användning av vår webbplats, kränkningar av vår webbplats, dess användarvillkor och våra policyer, (iii) försvara oss mot tredje parts anspråk, och (iv) bidra till att förebygga eller utreda bedrägeri.
  • Till någon annan tredje part för vilken du har gett oss ditt samtycke

AUKTORISERAT UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Utan att det påverkar något annat i denna integritetspolicy kan personuppgifter som rör dig delas med auktoriserade tredje parter som är belägna inom eller utanför EU/EES där sådant utlämnande är tillåtet eller krävs enligt dataskyddslagar och/eller annan tillämplig lagstiftning. Dessa auktoriserade tredje parter kan inkludera men är inte begränsade till enheter inom GameLounge , andra tredje parter och organisationer såsom brottsbekämpande myndigheter, samverkande redovisnings- och revisionsbyråer, tillsynsmyndigheter, berörda myndigheter samt leverantörer av digital marknadsföring. Vi kan även dela sådana personuppgifter med organisationer som har introducerat dig till oss, tredje parter som du har bett oss eller tillåtit oss att dela dina uppgifter med eller någon annan tredje part som vi nödvändigtvis måste dela dina personuppgifter med för att kunna att tillhandahålla de produkter och/eller tjänster som du har begärt. De personuppgifter som delas beror på den/de produkt(er) och/eller tjänst(er) du väljer att använda.

När sådana personuppgifter måste överföras utanför EES – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – säkerställer vi att alla nödvändiga och lämpliga skyddsåtgärder finns på plats. Vi kan också lämna ut personuppgifter till andra företag inom närstående bolag eller dotterbolag och till affärspartners, eller efterträdare som äger rätt till vår verksamhet. Det sätt på vilket dataöverföring utanför EES hanteras beskrivs i detalj nedan. Dina personuppgifter delas aldrig med tredje part för deras marknadsföringsändamål (såvida du inte ger ditt samtycke till detta).

DELNING AV PERSONUPPGIFTER MED ANDRA KATEGORIER AV MOTTAGARE

Relevanta uppgifter kommer även att utlämnas eller delas på lämpligt sätt (och i samtliga fall i enlighet med dataskyddslagarna) till/med medlemmar och personal på GameLounge, till/med andra enheter inom GameLounge (till exempel i enlighet med rättsliga skyldigheter) och/ eller till/med anknutna parter och/eller underleverantörer som är etablerade inom Europeiska Unionen om det är relevant för något av de syften som anges i denna integritetspolicy (inklusive till/med våra tjänsteleverantörer som underlättar webbplatsens funktionalitet och/eller någon tjänst som du kan behöva). Personuppgifter delas endast av oss för att tillhandahålla de tjänster du begär från oss eller av någon annan lagenlig anledning (inklusive auktoriserade utlämnanden som inte kräver ditt samtycke).

Alla sådana auktoriserade utlämnanden görs i enlighet med dataskyddslagarna (till exempel är alla våra databehandlare avtalsbundna av kraven i nämnda dataskyddslagar, inklusive en strikt skyldighet att hålla alla uppgifter de får konfidentiella och att säkerställa att deras anställda/personal är också bundna av liknande skyldigheter). Nämnda tjänsteleverantörer (våra databehandlare) är även bundna av ett antal andra skyldigheter (i synnerhet de som fastställs i artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen).

Dina personuppgifter delas aldrig med tredje part för deras marknadsföringsändamål (såvida du inte ger ditt samtycke till detta).

INTERNETKOMMUNIKATION

Du ska vara medveten om att data som skickas via internet kan överföras över internationella gränser även när avsändare och mottagare av information finns i samma land. Vi kan inte hållas ansvariga för något som du eller någon tredje part har gjort eller underlåtit att göra i samband med personuppgifter innan vi tar emot dem, inklusive men inte begränsat till eventuella överföringar av personuppgifter från dig till oss via ett land med lägre dataskyddsnivå än den som finns i Europeiska unionen, och detta på vilket tekniskt sätt som helst (till exempel WhatsApp, Skype, Dropbox etc.).

Vidare tar vi inget som helst ansvar för dina uppgifters säkerhet under överföring via internet såvida inte vårt ansvar uttryckligen härrör från en lag som gäller i Sverige.

PERSONUPPGIFTERS RIKTIGHET

Alla rimliga ansträngningar görs för att hålla alla personuppgifter vi har gällande dig uppdaterade och så korrekta som möjligt. Du kan kontrollera de uppgifter vi har om dig när som helst genom att kontakta oss på det sätt som förklaras nedan. Om du hittar några felaktigheter korrigerar vi dem och vid behov radera dem om detta krävs. Nedan finns en detaljerad lista över dina juridiska rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

LÄNKAR TILL WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Länkar som vi tillhandahåller till webbplatser från tredje part är tydligt markerade och vi är inte på något sätt ansvariga för (inte heller kan vi anses på något sätt stödja) innehållet på sådana webbplatser (inklusive eventuella tillämpliga integritetspolicyer eller databehandling av något slag). Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyerna för sådana webbplatser från tredje part.

ÖVERFÖRING AV DATA UTANFÖR EES

Dina personuppgifter kommer endast att överföras utanför EES eller något annat land utanför EES som Europeiska kommissionen har ansetts erbjuder en adekvat skyddsnivå (även kallade ”vitlistade länder”, som listas här https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) under följande omständigheter: När du uttryckligen har gett oss medgivande att göra det, när det är nödvändigt för att upprätta eller verkställa ett avtal som ingåtts mellan dig och GameLounge, eller för att följa och i vara linje med alla juridiska åtaganden eller skyldigheter.

I händelse av att personuppgifter överförs utanför EES, inom GameLounge eller till någon av GameLounge’s affärspartners, säkerställer vi att vi implementerar alla tillämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att samma skydd ges och att samma standarder tillämpas som inom EES. Du har rätt att få en kopia av sådana skyddsåtgärder genom att kontakta oss på adressen nedan.

Kontrakt som innehåller EU-standardavtalsklausuler (EU-modellklausuler) kommer att användas vilket kräver att den enhet som tar emot personuppgifterna använder samma standarder som de skulle omfattas av inom EES. Om några uppgifter överförs till USA och den enhet som tar emot uppgifterna är registrerad hos Privacy Shield (ett ramverk som säkerställer skydd av personuppgifter) kommer de att hanteras med samma skyddsnivå som godkänts av Europeiska kommissionen.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

GameLounge åtar sig att hjälpa dig på bästa möjliga sätt om du väljer att utöva någon av dina rättigheter avseende dina personuppgifter. I vissa fall kan vi behöva verifiera din identitet innan vi godkänner din begäran om att utöva någon tillämplig rättighet.

  • Tillgång till dina personuppgifter
  • En elektronisk kopia av dina personuppgifter (portabilitet)
  • Korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga
  • Radering eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter enligt tillämplig lagstiftning.

FÖRETAGSINFORMATION

Om du har några frågor/kommentarer om integritet eller om du vill utöva någon av dina individuella rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på: [email protected] eller genom att skriva till ovanstående adress.

ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

GameLounge förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i integritetspolicyn.  Vi rekommenderar att du tittar på den här sidan ofta, och kontrollerar datumet för den senaste uppdateringen. Skulle ändringarna påverka aktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke, skall GameLounge samla in nytt samtycke från användaren där så krävs.

Senaste uppdatering: 2022-12-20


Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Se cookie policy